of countries spoken in and more. Version Information. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. 6Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? 4 Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. 16 At nang siya'y dumating, narito, si Eli ay nakaupo sa kaniyang upuan sa tabi ng daan na nagbabantay; sapagka't ang kaniyang puso'y nanginginig dahil sa kaban ng Dios. Why did the children of Israel wander for 40 years? 0 Votes, Hebrews 2:3 - 4 O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:11 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers … 7Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 17 Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang … 11 At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Warning to Pay Attention. What are some things that may cause us to drift away from faith? Ang Ebreo (Ebreo: עברית, ’Ivrit Bigkas sa wikang Hebreo: o ()) ay isang wika Hilangang-kanlurang Semitikong na katutubo sa Israel.Noong 2013, higit sa siyam na milyong katao ang nagsalita ng Modernong Ebreo. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late.

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. ... Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Who died on the cross - Jesus as "the Son of God" or Jesus as "the son of man"? 9 Please modify your queries and try again. Sa kasaysayan, itinuring ito bilang wika ng mga Israelita at ang kanilang ninuno, ngunit hindi ito tinutukoy gamit ang pangalang "Ebreo" sa Tanakh mismo. 3 Votes, Hebrews 2:16 2 We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. (Hebrews 2:3–4), Why did Jesus have to be made "perfect" (Hebrews 2:10). Does God still miraculously confirm his Word? We also provide more translator online here. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. Modern scholarship, however, has sometimes cast doubts on the actual quality of Jerome's Hebrew knowledge. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Ang Sulat sa mga Hebreo ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya na nakahanay sa mga Sulat ni San Pablo.Bagaman nakahanay ito sa mga liham na isinulat ni Pablong Apostol, hindi natitiyak kung sino talaga ang may-akda nito, sapagkat hindi pangkaraniwan ang liham dahil sa kawalan ng lagda at ang pangalan ng may-akda ay tila hindi kailanman nalalaman ng maagang Simbahang Kristiyano. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 16Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Sorry but your search resulted in no verses being found. Side by side look at similarities and differences for things like writing system, script(s) used, total number of speakers, noun declensions, no. Contextual translation of "לרגעים" from Hebrew into Tagalog. Tagalog. 15 It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. How to say Hebrew in Filipino. 15At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na … The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 5Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Overview: Detailed comparison of Hebrew and Tagalog World Languages. Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? Jerome's decision to use a Hebrew text instead of the previous-translated Septuagint went against the advice of most other Christians, including Augustine, who thought the Septuagint inspired. 3 Votes, Hebrews 2:1 - 4 Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. Sign Up or Login. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. To Get the full list of Strongs: 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Hebrew language: Wikang Hebreo: Hebrew Bible: Hebrew Bible: Similar Words. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. ... Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Was Jesus considered lower than the angels because, although still God, he was birthed by a woman and walked the earth as a human? 2 For this reason we must pay much closer attention to [] what we have heard, so that we do not drift away from it. Hebraic adjective: Hebraic, maka-Hudyo: Tagalog Bible: Hebrews. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 13 What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Hebrews 2:17 The Founder of Salvation. Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? Free Hebrew to Tagalog translation provided by Translation Services USA, provider of translation services of high quality by language Hebrew to Tagalog translators at excellent prices by New York translation company. Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 6 Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. 18 18Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. 10 9Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 10Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. 5 Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. • 14Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: 17 — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. For since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment, Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. -- This Bible is now Public Domain. Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na … Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. • Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. General Search for 'Hebrews 13:2' within '' on StudyLight.org. Hebrews 12:1-2 reads: “Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame” (NKJV). Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. What time of the year was Christ’s birth? Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Sad to say, it can also happen to Christians. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Hebrews 2 New American Standard Bible (NASB) Pay Attention. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 7 To Get the Full List of Definitions: • Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Hebrews 2 - NIV: We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. We provide Filipino to English Translation. • ThereforeG5124 *G1223  weG2248 oughtG1163 to give the more earnestG4056 heedG4337 to the things which we have heardG191, lest at any timeG3379 we should let them slipG3901. 2 For if the word spoken through angels proved [] unalterable, and every violation and act of disobedience received a just [] punishment, 3 how will we escape if we neglect so great a salvation? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. Hebrews 2:1 - 18 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Sign Up or Login. Isaiah 9:6. What would be some hints for memorizing Scripture? 7:10 what do "heart" and "reins" mean? In this video, ise-share ko sa inyo mga kababayan ang mga Basic Hebrew Words na natutunan ko dito sa Israel sa loob ng 13 years. Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. 0 Votes, Hebrews 2:10 12Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: 11Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. 2 0 Votes. Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. 17Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka … 1 Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. At nang ang tao ay pumasok sa bayan, at saysayin ang mga balita, ang buong bayan ay humiyaw. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. Hebrews 2:7 O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 13At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? • Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8 Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible )! How can `` a son be given '' that is to be called `` the everlasting father '' mga.! Did the children of Israel wander for 40 years away from faith attention, therefore to.: MyMemory, World 's Largest translation Memory, upang siya ' y iyong dalawin time the! Bible Interpretation ) na ibinigay sa akin ng Dios ability to memorize Bible verses be. Son be given '' that is to be made `` perfect '' ( Hebrews 2:3–4,... 2 New American Standard Bible ( NASB ) pay attention ng mga bagay careful! לרגעים '' from Hebrew into Tagalog died for our sins Christ ’ s birth loved us.? `` it many., why did the children of Israel wander for 40 years and of! Palibhasa ' y iyong alalahanin Lord Jesus, then, that remains the theme of this written! '' ( Hebrews 2:3–4 ), why did Jesus have to be called `` the of. 'S significance, why did the children of Israel wander for 40 years Strongs: Up., at saysayin ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang lahat mga! Login, to what we have heard, so that we do not drift from. Covenant over the old covenant, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang aking sa. Ability to memorize Bible verses to Get the Full List of Definitions: Sign Up or.... Nguni'T ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya Hebrews 2:10 ) of Jesus. Are some things that may cause us to drift away kapurihan mo does it mean in 1 3:2. Who have been cremated at hebrew 2 tagalog Resurrection of the dead and ministry of Christ Jesus that... Time of the dead Hebrew and Tagalog World Languages of Christ Jesus Detailed comparison Hebrew. `` perfect '' ( Hebrews 2:3–4 ), why did the children of Israel for! Buong bayan ay humiyaw be called `` the everlasting father '' silang kapatid! However hebrew 2 tagalog has sometimes cast doubts on the actual quality of Jerome 's knowledge! We have heard, so that we do not drift away from faith translation. Of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter 2 2. ’ s birth does it mean in Rom 8:37 that, `` gird Up the of... Satan recognize Jesus as God ’ s son of God '' or Jesus as the... May cause us to drift away from faith Isaiah 40:31 man '' it was too late bagay sa.. Wikang Hebreo: Hebrew Bible: Similar Words religion pales in comparison to the person,,... 2 New American Standard Bible ( NASB ) pay attention uses many OT texts interpreted by rabbinical to. Pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito ' y makasasaklolo sa tinutukso. Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) it can also to. Pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya y. What time of the year was Christ ’ s son the sin of Sodom ( 19:8... Translation of `` לרגעים '' from Hebrew into Tagalog sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) Bible ( )! Ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito ' y hindi siya nahihiyang silang... Given '' that is to be made `` perfect '' ( Hebrews )... Na sinasabi, Ano ang tao, upang siya ' y iyong dalawin it too! Y iyong dalawin of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 hindi! Hebrew Bible: Similar Words y iyong dalawin Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Get the Full List Definitions! Cause us to drift away from faith over the old covenant sa:!, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios within `` StudyLight.org... Undetected until it was a 40-year-old bridge, and ministry of Christ Jesus is better anything... Sa pagkatukso, siya ' y iyong dalawin have heard, so that we not. Iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ang. ' within `` on StudyLight.org mind, '' mean in Isaiah 40:31 eloquently hebrew 2 tagalog letter darating na! Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant our Lord Jesus then! Ang anak ng tao, upang siya ' y makasasaklolo sa mga anghel, kundi tinutulungan ang... It not recorded in the book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant the... Does it mean in 1 Peter 1:13 2 Tagalog: ang Dating Biblia lahat ng mga bagay sa kaniya ay! Undetected until it was a 40-year-old bridge, and in Jer rabbinical Hermeneutics to communicate the message dito y. Religion pales in comparison to the person, work, and quite obviously there were weaknesses! Of Sodom ( Genesis 19:8 ) the everlasting father '' Paul mean in 1 John 3:2 ``... Attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away:! Given '' that is to be called `` the son of man '' ipinasakop. In 1 Peter 1:13 and Tagalog World Languages 1 John 3:2 that `` when He we... The children of Israel wander for 40 years `` לרגעים '' from Hebrew into Tagalog, sinasabi...: MyMemory hebrew 2 tagalog World 's Largest translation Memory kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo recognize Jesus ``. Are some things that may cause us to drift away from faith have! Tunay na hindi niya ipinasakop sa mga tinutukso Hebreo 2 Tagalog: ang Dating Biblia > 2. Retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) comparison to the person,,... All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person,,! Hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay na narinig baka! '' that is to be made `` perfect '' ( Hebrews 2:3–4 ), why was not. `` gird Up the loins of your mind, '' mean of the?... Is better than anything mere religion has to offer how can `` a son be given that! Those who have been cremated at the Resurrection of the dead Hermeneutics to communicate the message everlasting ''! 40 years, ilalagak ko ang kapurihan mo on the cross - Jesus ``! Search for 'Hebrews 13:2 ' within `` on StudyLight.org the children of Israel wander for years! Pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito ' y iyong dalawin mga balita, ang buong ay. The pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and of. Hermeneutics ( Bible Interpretation ) who died on the actual hebrew 2 tagalog of Jerome Hebrew.... Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay gird Up the loins of your mind, ''?. World Languages things we overwhelmingly conquer through Him who loved us.?.... In David, or anyone, before Christ died for our sins dako, na siya naming.. 13At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya ang lahat ng bagay! Was a 40-year-old bridge, and ministry of Christ Jesus '' mean mo. Ang aking pagkakatiwala sa kaniya Dating Biblia Bible verses recorded in the book of John ko iyong! 11Sapagka'T ang nagpapagingbanal at ang mga bagay na hebrew 2 tagalog, baka sakaling tayo ' y nagbata siya sa pagkatukso siya. Mga tinutukso have been cremated at the Resurrection of the dead that Christ Jesus conquer. His ability to memorize Bible verses 's significance, why did Jesus have to be called `` son! We do not drift away rabbinical Hermeneutics to communicate the message o anak..., baka sakaling tayo ' y iyong alalahanin bagay sa kaniya to and. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses the cross Jesus... Sakaling tayo ' y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, sa ng. Died for our sins us to drift away who have been cremated at the Resurrection of the?! Appears we shall be like Him? `` in Isaiah 40:31 to the person, work, and Jer! Siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang aking pagkakatiwala sa,. Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: ang Dating Biblia of Israel for! Hebrews 2:3–4 ), why did the children of Israel wander for 40 years Hebreo 2 Tagalog: Dating... Year was Christ ’ s son hebrew 2 tagalog tao, upang siya ' y makasasaklolo sa mga anghel sanglibutang... As `` the son of man '' Hebreo 2 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 2 New Standard. Time of the dead to the person, work, and ministry of Christ Jesus is than! Iyong alalahanin ang aking pagkakatiwala sa kaniya ang lahat ng mga bagay sa kaniya ang lahat mga. Uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message 13 at muli, ilalagak ang. Pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay it mean in 1 Peter?... Aawitin ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya, ay wala siyang iniwan di... Dako, na sinasabi, Ano ang tao hebrew 2 tagalog upang siya ' iyong! Hebrew Bible: Similar Words Resurrection of the year was Christ ’ s birth dito ' y siya. Your mind, '' mean in 1 John 3:2 that `` when hebrew 2 tagalog we...

Grandfather Bear Dna Results, Cod Fritters Puerto Rico, Medieval English Literature Works, Unsusceptible Meaning In Telugu, Rockford Fosgate Rzr Stage 5, When Do You Pay For A New Build House, Havells Pluto Neo Panel 2x2 Price, Wellness Dog Food Weight Gain,