Regulamin

Pełna wersja Regulaminu jest dostępna w zakładce "Do pobrania"

 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

2. Pracę konkursową wykonuje samodzielnie na komputerze jeden uczeń w oparciu o pobrany ze strony konkursowej szablon (www.pomyslzanimwrzucisz.ecdl.pl), w dowolny program graficzny. 

 

3. Tylko praca wykonana w oparciu o szablon będzie przyjęta do konkursu. Nie wolno zmieniać parametrów szablonu. Uczeń wpisuje we wskazanych miejscach na szablonie konieczne dane: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły oraz nazwę miejscowości, w której mieszka, zgodnie z sugerowanym krojem (ARIAL) i wielkością czcionki (28).

 

4. Jeden uczeń może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace.

 

5. Szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę uczniów.

 

6. Praca konkursowa powinna przedstawiać sytuację/historyjkę obrazkową/komiks opowiadającą rówieśnikom o konieczności ochrony swoich danych osobowych, o chronieniu swojej tożsamości w sieci i pokazującej, jakie związane są z tym zagrożenia.

 

7. Historyjka ta powinna uczyć, może przestrzegać przed skutkami ujawniania swoich danych.

 

8. Praca konkursowa powinna być wykonana w czytelny i przejrzysty sposób. Ewentualnie wstawiany tekst musi być wyraźny, czytelny, poprawny.

 

9. Format pracy konkursowej to plik w formacie jpg.

 

10. Nazwa pliku (praca konkursowa) powinna zawierać następujące elementy:

           rodzaj szkoły                   nazwisko i imię ucznia                  numer pracy ucznia

           

           oraz być zgodna z poniższymi wzorem i przykładami:

           wzór:  skrót określający rodzaj szkoły_nazwisko_imię_praca1 .jpg

                     SP                       dla szkół podstawowych

                     GIM                    dla szkół gimnazjalnych

                     PG                       dla szkół ponadgimnazjalnych

                    przykłady:           SP_Przykładowy_Łukasz_praca1.jpg

                                                SP_Przykładowy_Łukasz_praca2.jpg

11. Dopuszcza się do korzystania z gotowych elementów rysunkowych pod warunkiem użycia ich zgodnie z obowiązującym prawem autorskim i podaniem źródła skąd zostały one pobrane (źródło pobrania należy wpisać do Karty Rejestracji). Złamanie prawa autorskiego jest jednoznaczne z dyskwalifikacją pracy konkursowej. 

 

12. Uczeń oraz w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic/opiekun prawny, powinni czytelnie wypełnić odpowiednie pola Karty Rejestracji (wraz z podpisami). Druk Karty Rejestracji należy pobrać ze strony konkursowej www.pomyslzanimwrzucisz.ecdl.pl

 

13. Uczeń przekazuje gotową pracę wraz z Kartą Rejestracji Nauczycielowi.

 

14. Nauczyciel wypełnia pozostałe pola Karty Rejestracji (wraz z pieczęcią szkoły).

 

15. Nauczyciel przesyła, za pomocą strony konkursowej, pracę ucznia wraz ze skanem/zdjęciem Karty Rejestracji.

 

16. Nauczyciel przesyła listem poleconym oryginał Karty Rejestracji Laureata do Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PB ECDL, 02-508 Warszawa, ul. Puławska 39/4, dopisek KONKURS „Pomyśl zanim wrzucisz”) do dnia 30 kwietnia 2014 roku (decyduje data nadania przesyłki). Dopuszcza się dostarczenie osobiste Kart Rejestracji do Recepcji PTI (Warszawa, Puławska 39 lok. 4) do dnia 6 maja 2014 roku. W sytuacji nie spełnienia tego warunku, nagroda przepada, uzyskane miejsce w konkursie zostaje anulowane i przechodzi na autora pracy wskazanego przez Jury.

 

17. Karty Rejestracji pozostałych uczestników konkursu przechowuje szkoła przez okres jednego roku, nie krócej niż do dnia 15 maja 2015 roku. Na prośbę organizatorów konkursu, szkoła przekazuje oryginał Karty Rejestracji ucznia nie-Laureata organizatorowi.

 

18. Tylko prace spełniające warunki Regulaminu, będą dopuszczone do konkursu.

 

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

Patronaty

  PATRONAT

  Marszałek
  Województwa
  Mazowieckiego
    

 

 

 

 PARTNER

     

  PATRONAT MEDIALNY

      

...