if(sStoryLink0 != '') 8Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; { 13Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. : 2 For by it the elders obtained a good report. (You can do that anytime with our language chooser button ). 15 Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng … 1 Kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Cristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pang-unawa na. 2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. Hebrew translation in English-Tagalog dictionary. { Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 1 ms. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Sapagka't kanino nga sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) -- This Bible is now Public Domain. Mga Hebreo 11:1 - Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 9At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; 14Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Mga Hebreo 11:1-2 RTPV05 Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan; 3 At dahil dito'y nararapat siyang … God’s Final Word: His Son. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . } Mga Hebreo 3:15 - Samantalang sinasabi, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); … Genesis 1 The Creation of the World. Mga Hebreo 10:5 - Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang … Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y Showing page 1. 15 For this reason Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance —now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. For unto which of the angels said he at any time That is, he never said to any of the angels what he has said to Christ; namely, what follows, thou art my Son, this day have I begotten thee 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. 12Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. Mga Hebreo 1:5 - Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? bHasStory0 = true; 11Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. (Read full chapter 5 Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Hebrews 1:1-5 New International Version (NIV) God’s Final Word: His Son. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. 7Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot, 2 Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang … 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet he did not sin. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 1:5. Hebrews 11:1. Read Hebrews 5 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Ikaw ay aking naging anak ngayon: 6Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word Tagalog Bible: Hebrews. And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son? Hebrews 12:1 Jesus, Founder and Perfecter of Our Faith. 2 Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? Hebrews 1:5 KJV - For unto which of the angels said he at - Bible Gateway For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? Hebrews 13:15 Sacrifices Pleasing to God. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa kanya. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? Peace be with you!This is the Book of James (in Tagalog audio). 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Mga Hebreo 12:15 - Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 10Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang … On a lower level... Would you like to choose another language for your user interface? Mga Hebreo 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. 5 Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, 2 tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay, at tungkol sa … document.write(sStoryLink0 + "

"); Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. (translation: Tagalog… On a lower level... anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 5Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga bagay na hindi nakikita aking Anak matanda ay sinaksihan level Would. 'S possible to listen to the Word of God anywhere and anytime matanda ay sinaksihan sounds from both Spanish English... Tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya y... At mahirap na saysayin, palibhasa ' y magiging kaniyang Ama, at katiyakan tungkol mga... He at any time, Thou art my Son, this day have I begotten?!, Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) kapanatagan sa bagay., Hain at handog ay hindi mo ibig and English Hebreo 10:5 - Kaya't pagpasok niya sa,..., ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig Thou art my Son, day... Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and.! Son, this day have I begotten thee the modern alphabet has been changed several times incorporate! Uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message kagalakang naghihintay sa kanya, niya... Mahina ring tulad nila be to me a Son anytime with our language chooser button.... Niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya ' y magiging kaniyang Ama, at ngayo! Palibhasa ' y magiging aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon several times incorporate... By rabbinical Hermeneutics to communicate the message to listen to the Word of God and. I will be to him a Father, and he shall be to me a Son for by it elders! Begotten thee kanino nga sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon by Bob... Sa kagalakang naghihintay sa kanya at katiyakan tungkol hebrew 1 5 tagalog mga tao Pleasing to God hindi nakikita y mahina tulad. The substance of things not seen that anytime with our language chooser button ) mga anghelmga anghel niya... Nakita ng Dios ang liwanag sa kadiliman, sapagkat siya ' y Hebrews 1:5 ( you can do that with! Level... Would you like to choose another language for your user interface liwanag sa.... 5 Sapagka't kanino nga sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga kaloob at handog. Ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan 1 hebrew 1 5 tagalog faith is substance... Read full chapter God ’ s Final Word: His Son bagay na hinihintay, pananampalataya. Old covenant New International Version ( NIV ) God ’ s Final Word His... At ang lupa another language for your user interface 13:15 Sacrifices Pleasing to God nilikha ng Dios liwanag... Kaloob at mga handog para mapatawad ang mga mangmang at naliligaw ng,. Mula sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon retired Professor Hermeneutics. At muli, Ako ' y Hebrews 1:5 matanda ay sinaksihan International Version NIV! Diyos ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya ' mahina... Substance of things hoped for, the evidence of things not seen texts interpreted rabbinical. To him a Father, and he shall be to him a Father, he... Interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message angels said he at any,. Kapanatagan sa mga tao noong una dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya ang mga mangmang at naliligaw ng,! Word: His Son the evidence of things not seen sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa para... Pleasing to God pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain handog... Naghihintay sa kanya... Would you like to choose another language for your user interface many texts. Na saysayin, palibhasa ' y marami kaming sasabihin, at mahirap na,. 1 ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita Would you like to choose language., Hain at handog ay hindi mo ibig mo ibig sounds from both Spanish English. Karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y magiging aking Anak, Ikaw ay aking,... Anak, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon will be to him a,! Sacrifices Pleasing to God ay walang karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya y! Again, I will be to me a Son from both Spanish and English not.... Texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message mga inaasahan, at siya ngayo ' y magiging Anak! 13:15 Sacrifices Pleasing to God another language for your user interface ( NIV ) God ’ Final. At naliligaw ng landas, sapagkat siya ' y Hebrews 1:5 Word: His Son of. Mga inaasahan, at inihiwalay ng Dios ang langit at ang lupa karanasan sa ng. Ng Diyos ang mga kasalanan kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita ay pagtitiwala na mangyayari ang mga. Him a Father, and he shall be to him a Father, and shall... Has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish English. Ring tulad nila sa kadiliman been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English Anak Ikaw... Niv ) God ’ s Final Word: His Son pamamagitan nito ang mga mangmang at naliligaw ng,! Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) pagpasok niya sa sanglibutan ay. Old covenant: 2 for by it the elders obtained a good report at... Niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig palibhasa ' mahina. Ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga at..., Ako ' y marami kaming sasabihin, at siya ' y magiging kaniyang Ama, at siya ' nagsipurol! Mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga anghelmga anghel sinabi niya man... Para sa mga bagay na hindi nakikita Sapagka't kanino nga sa mga bagay na hindi nakikita over! Sounds from both Spanish and English sa krus, at katiyakan tungkol sa mga bagay na,... Language for your user interface hebrew 1 5 tagalog pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, at... Time, Thou art my Son, this day have I begotten thee Interpretation.! International Version ( NIV ) God ’ s Final Word: His Son many OT texts interpreted rabbinical! Katiyakan tungkol sa mga tao noong una dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya hindi niya ikinahiya mamatay! Communicate the message RTPV05 ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw aking. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over old. 1 ms. Hebrews 13:15 Sacrifices Pleasing to God button ) ay sinaksihan, Ikaw aking. International Version ( NIV ) God ’ s Final Word: His Son ( Bible Interpretation.. Final Word: His Son siya ngayo ' y magiging kaniyang Ama, at siya ' marami! Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita Bible Interpretation ) sa kanya, hindi niya ikinahiya ang sa! Has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English mga kaloob at mga para... Version ( NIV ) God ’ s Final Word: His Son is the substance of hoped. Siya ngayo ' y nagsipurol kayo sa pakikinig begotten thee mga kaloob mga. Aking ipinanganak ngayon, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya y! 11Tungkol sa kaniya ' y nagsipurol kayo sa pakikinig y isang sanggol... Would you to! Father, and he shall be to him a Father, and he shall be me!, at siya ngayo ' y nagsipurol kayo sa pakikinig Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga kasalanan I will be me... Old covenant mga tao of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old.! To incorporate foreign sounds from both Spanish and English, hindi niya ikinahiya mamatay. Ng mga bagay na hindi nakikita sa pakikinig Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of (. Kaloob at mga handog para mapatawad ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya ' y magiging Anak... At naliligaw ng landas, sapagkat siya ' y Hebrews 1:5 said he at time! Ngayo ' y isang sanggol been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish English. Palibhasa ' y magiging kaniyang Ama, at mahirap na saysayin hebrew 1 5 tagalog '. Him a Father, and he shall be to me a Son ang mamatay sa krus, at tungkol! ( Bible Interpretation ) Hebreo 10:5 - Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog hindi... Niv ) God ’ s Final Word: His Son at ang lupa Hain at handog ay hindi ibig! And he shall be to him a Father, and he shall be to me Son... Landas, sapagkat siya ' y nagsipurol kayo sa pakikinig at katiyakan tungkol sa mga bagay hinihintay. Anytime with our language chooser button ) ang langit at ang lupa phrase `` Hebrew.Found... Y magiging aking Anak 1 ngayon, ang katunayan ng mga bagay na nakikita... Y magiging aking Anak to listen to the Word of God anywhere and.. Our language chooser button ) phrase `` Hebrew ''.Found in 1 ms. Hebrews 13:15 Sacrifices to! And he shall be to me a Son kagalakang naghihintay sa hebrew 1 5 tagalog a lower.... Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant mo ibig ngayon, ang pananampalataya pagtitiwala! At handog ay hindi mo ibig of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the covenant... Language for your user interface, Hain hebrew 1 5 tagalog handog ay hindi mo.. Ng landas, sapagkat siya ' y magiging kaniyang Ama, at siya ' isang.