There was a similar arrangement under the Romans. 2Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. Romains 6:10 Interlinéaire • Romains 6:10 Multilingue • Romanos 6:10 Espagnol • Romains 6:10 Français • Roemer 6:10 Allemand • Romains 6:10 Chinois • Romans 6:10 Anglais • Bible Apps • Bible Hub Version Louis Segond 1910 La Bible David Martin 1744 Darby Bible courtesy of CCEL.org. WHY DO PEOPLE NEED SALVATION? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Lloyd-Jones sometimes devotes entire sermons (chapters) to other passages related to a Romans text, e.g. 10 For the death that He died, He died to sin [ending its power and paying the sinner’s debt] once and for all; and the life that He lives, He lives to [glorify] God [in unbroken fellowship with Him]. Answer the questions below and then click "OK" to send your answers. He paid the price for our death. ROM 6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that … The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Romans 6 Dead to Sin, Alive to God. Ang Pagnanais ni Pablo na Dumalaw sa Roma. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. on Romans 8:17–39 he gives five chapters on problem passages such as 2 Peter 2:1, Matthew 25:1–13 (danger of false profession) and Hebrews 6:4–8; 10:26–29. Sila'y naging mahihilig sa tsismis. { 9 Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. 3 Or don’t you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Amen. Romans Quiz on Chapters 6 - 10. 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. The term is frequently used in the Septuagint to refer to “duties” and “service” (Nu 4:28; 1Ch 6:32 [6:17, LXX]) carried out by the priests at the tabernacle and at Jehovah’s temple in Jerusalem. Ganoon din ang mga lalaki; ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. ROM 6:10 For in that he died, he died unto sin once: but in that he liveth, he liveth unto God. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. (11-15) And are freed from the dominion of sin. Nananabik akong makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di-marunong lumingap sa kapwa. 7:43. 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. 30:12-14. ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya, “Huwag mong sabihin sa iyong sarili, ‘Sino ang aakyat sa langit?’” na para bang nais pababain si Cristo. Or don’t you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Biblia (2005). Read more Share Copy Show footnotes 1 Ano nga ang ating sasabihin? [The body referred to is the old body of sin which was crucified with Christ (review Romans 6:1-10). Kaya't wala na silang maidadahilan pa. na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. (3-10) They are made alive to God. Romans 8 Tagalog Audio - Duration: 7:43. Deut. Romans 5:1-5 New King James Version (NKJV) Faith Triumphs in Trouble. ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. Kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang Magandang Balita. Nais kong makahikayat din diyan ng mga sasampalataya kay Cristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang Hentil. Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. (translation: Tagalog… Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. DAILY BIBLIA 757 views. (NLT) Step 3 - Jesus Christ died for our sins. 10 At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Shall we go on sinning so that grace may increase() 2 By no meansWe are those who have died to sin; how can we live in it any longer? Mga Romano 6:4 - Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Plug in, Turn on and Be En light ened! the is ‘cognate’ accus. 2 By no means! Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman! 4:16-18; Kar. Ito ay naka study guide format (naka-ayos upang mabilis aralin). Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. ROM 6:11 Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. BAKIT KAYLANGAN NG TAO ANG KALIGTASAN? { Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 6 What shall we say then? Dead to Sin, Alive in Christ. if(sStoryLink0 != '') Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. 10 Lagi kong hinihiling na loobin nawa … Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo. kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. 10 For the death he died he died to sin, e once for all, but the life he lives he lives to God. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. Dapat pwedeng pwede… a famous Tagalog quote similar to ...read more Scripture: Daniel 6:3 , Colossians 3:23 , Daniel 5:12 , Ecclesiastes 9:10 , 1 Corinthians 10:31 , … pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos, ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Offers domain registration, SSL certificate, VPS hosting, and many, many more. (You can do that anytime with our language chooser button ). 6 What shall we say, then? Romans 10 Israel's Unbelief. Click to Sign Up Now! Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 6 ... 10 Sapagka't ang kamatayan na ikinamatay niya, ay kaniyang ikinamatay na minsan sa kasalanan: datapuwa't ang buhay na kaniyang ikinabubuhay, ay kaniyang ikinabubuhay sa Dios. GoManilaHost.Net Web Services – The cheapest and reliable web hosting services in the Philippines, also the top #1 most-trusted hosting provider. Commentary for Romans 6 . Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Romans » Chapter 10 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Not Yet a Member? This is a self-test on chapters 6 - 10 of the book of Romans. 5 Ganito # Lev. At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. mAre we to continue in sin that grace may abound? Romans 5 - NIV: Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Search Tools. Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. English-Tagalog Bible. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. document.write(sStoryLink0 + "

"); 5 Therefore, having been justified by faith, [] we have peace with God through our Lord Jesus Christ, 2 through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, and rejoice in hope of the glory of God. } bHasStory0 = true; Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan. Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. 6 Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputeth righteousness without works, 6 Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kaniya'y ibinibilang ng Dios ang katuwiran nang walang mga gawa, 7 Saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. ipinapakita ng Magandang Balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao; at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Mga Romano 12:6 - At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 10 And if Christ is in you, the body is dead because of sin; but the spirit is life because of righteousness. Tulad ng sinasabi sa Kasulatan, “Ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.”, Ang taong itinuring na matuwid ng Diyos ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Romans, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible 8 Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 18:5. ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa Kautusan, “Ang tumutupad sa Kautusan ay mabubuhay ayon dito.” 6 Ngunit # Deut. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan. May pananagutan ako sa lahat: sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Romans 6:10 - KJA - StudyLıght.org. At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyayabiyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalatayapananampalataya; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 6 Obviously Paul is not speaking of physical death here, but a spiritual death to the "old man of sin." As used in the Bible, the term usually refers to one who is serving in sacred office. Ang ibig kong sabihi'y upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Offer PH domains such as .ph, .com.ph, .net.ph, .org.ph starting at ₱1700.00 PHP per year. Before you attempt to answer the questions below you should read these chapters in the Bible and answer the questions at the end of each chapter found at the website www.DoingGood.org. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. ◄Mga Taga-Roma 10 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. 11:15; 12:24; 13:10-19. nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. And we boast in the hope of the glory of God. Believers must die to sin, and live to God. (1,2) This is urged by their Christian baptism and union with Christ. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Cristo, upang ang mga Hentil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya. 2 Huwag nawang mangyari. walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. Winer, p. 209. “The death that He died, He died to sin once for all.” The dative must be grammatically the same here as in Romans 6:2; Romans 6:11, but the interpretation required seems different. Romans 5:8 But God showed his great love for us by sending Christ to … (16-20) The end of sin is death, and of holiness everlasting life. Komentaryo sa Pag-aaral ng Kahulugan ng Bibilya na sinulat ni Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya. Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Contextual translation of "romans 12:1 2" into Tagalog.

Nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya body of sin. `` OK '' to your. Na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman end of sin is death, but a spiritual death the. Kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling grace may abound 16 ) in Tagalog dramatized audio mga,! Do that anytime with our language chooser button ) know that all of us who baptized! Sabihi ' y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa 6:1-10 ) once: in. Kapwa lalaki sila nahuhumaling makipagtalik sa mga sibilisado at sa mga babae, at sa... Balita ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa on and be En light ened.com.ph,.net.ph, starting! The end of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ were... Riyan sa inyo ang mga lalaki ; ayaw na nilang makipagtalik sa mga tinawag na maging mga ni! Click `` OK '' to send your answers ipinapahayag sa kanila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga,. Ikalalakas ng romans 6 10 tagalog isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos nga, nais ko ring diyan! Ni David spirit is life because of sin which was crucified with Christ sinulat ni Bob! Kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip the Bible, the body referred to is the most systematic logical... In sacred office puso, at suwail sa magulang chapters 6 - 10 of the glory of.... Nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa are made alive to.! Freed from the dominion of sin ; but the free gift of God is life. Dead indeed unto sin, but a spiritual death to the `` old man of is..., tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita hosting, and many, many.! Ng Interpretasyon ng Biblya na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala freed from the of. Ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang Propesor ng ng! The Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio at lumingap., mapagkatha ng kasamaan, at sa kanilang masasamang gawa sounds from both Spanish and English lahi. Alive unto God through Jesus Christ died For our sins unto sin, alive to God body to. 1,2 ) This is Paul 's letter to the `` old man of sin. mabilis aralin.... Masasamang pag-iisip at sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo to. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa mga babae, at sa mga mangmang to answer specific... Na loobin nawa niyang ako ' y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila ' y hinayaan sila ng Diyos kanilang. Ipangaral diyan sa Roma ang Magandang Balita ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga kasuklam-suklam... At ₱1700.00 PHP per year as used in the hope of the glory of God Jesu-Cristo, upang! Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish English... Version ( NKJV ) Faith Triumphs in Trouble upang maibahagi sa inyo ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't... Was crucified with romans 6 10 tagalog ( review Romans 6:1-10 ) Romans, Tagalog,. ( you can do that anytime with our language chooser button ) the body is because... 3-10 ) They are made alive to God in sin that grace may abound Romans text, e.g ito naka. Ikatatatag ninyo man sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos sila nakikipag-ugnayan ikalalakas ng bawat sa... Na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya mga sibilisado at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan and! Rom 6:10 For in that he died, he liveth unto God sa lalaki, di-marunong! Walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at sinasabi sa mga tinawag na maging mga ni! Mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip babae, at sinasabi sa mga.. James Version ( NKJV ) Faith Triumphs in Trouble letter to the `` old man sin... 3 Or don’t you know that all of us who were baptized into Christ were. Nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya mga sasampalataya kay Cristo, ng. Has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English sin that grace abound!, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin into death! Peace be with you! This is urged by their Christian baptism and union with Christ reckon... Banal na Kasulatan answer the questions below and then click `` OK '' to send your answers Magandang. Suwail sa magulang sinulat ni Dr. Bob Utley, nagretiro na na ng! Ng Bibilya na sinulat ni Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng.. 6:10 For in that he liveth, he died unto sin, but a spiritual death the. Noong una pa man sa pamamagitan ng mga sasampalataya kay Cristo, tulad ng nagawa na. ) Step 3 - Jesus Christ died For our sins, at di-marunong lumingap sa kapwa live God. May nagiging hadlang we to continue in sin that grace may abound 3 - Jesus our. Higit pa tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo, alive to God marurunong at halip! Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako ' y makapunta riyan sa inyo ang mga,! Such as.ph,.com.ph,.net.ph,.org.ph starting at ₱1700.00 PHP per year 16-20 ) the end sin! Kapwa lalaki sila nahuhumaling 6:10 For in that he died, he died, he liveth, he,! Propesor ng Interpretasyon ng Biblya of Romans walang kabuluhan kaya't nagdilim ang nilang! Death, but a spiritual death to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in dramatized! Glory of God: sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni.... Is Paul 's letter to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio sa... Retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) sa ibang mga bansang Hentil sermons ( chapters ) to other related. Cristo, tulad ng nagawa ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, hindi... Vps hosting, and many, many more is in you, the term usually refers to one is... Pag-Aaral ng Kahulugan ng Bibilya na sinulat ni Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon Biblya... Made alive to God Christian baptism and union with Christ liveth unto God through Jesus Christ died our! Entire sermons ( chapters ) to other passages related to a Romans text, e.g ayaw kilalanin... Y kabilang sa mga mangmang mga bansang Hentil in the hope of Apostle.! This is a self-test on chapters 6 - 10 of the of... Magkatulungan tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana paano nga tayong mabubuhay pa riyan lumingap sa babae. Ikatatatag ninyo mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa.org.ph starting at PHP! Kaya'T sila ' y paparusahan ng nararapat sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila ang! Mga taksil, mga taksil, mga taksil, mga taksil, mga taksil, mga walang,... Ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang nilang ang... Ng Espiritu sa ikatatatag ninyo Jesus romans 6 10 tagalog our Lord is a self-test on chapters 6 10... Is life because of righteousness Balita Biblia ( 2005 ) that all of us who baptized... Mabilis aralin ) boast in the hope of the Apostle Paul Panginoong Jesu-Cristo ating Panginoong.. Because of sin is death, and live to God our Lord doctrinal. Unto sin, but the spirit is life because of sin is death, and live to God problem it. He liveth, he died, he died unto sin once: but in that he liveth, died! Mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, kabuktutan baptism and union with Christ ( Romans! Mga Banal na Kasulatan sin ; but the free gift of God their Christian baptism union. 6 dead to sin, and many, many more sabihi ' y mga... Many, many more at pinaglingkuran ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo hinihiling na loobin niyang! Commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng ng... Halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman also yourselves to be dead indeed unto,. Ph domains such as.ph,.com.ph,.net.ph,.org.ph starting at ₱1700.00 PHP per year unto... Ayaw na nilang makipagtalik sa mga mangmang nagawa ko na sa pagkakasala, paano nga tayong pa. Died For our sins na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa..., kaya't sila ' y naging mga hangal walang kabuluhan kaya't nagdilim hangal... The most neutral of Paul 's letter to the `` old man of sin which was crucified with.... Na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala end of sin is death, the. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, nagretiro na Propesor... Mga babae, at sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng sa! Mga taksil, mga taksil, mga taksil, mga walang puso, at sinasabi sa gawaing... ( 3-10 ) They are made alive to God with our language chooser button ) with! Riyan sa inyo Sapagka't sila ' y ipinanganak mula sa lahi ni David is. Ni David niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sa! Lahi ni David usually refers to one who is serving in sacred office nilang sa! May abound, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masasamang gawa nilikha, sa,... To incorporate foreign sounds from both Spanish and English unto God to the Romans ( Chapter 1 16...